در باره رادیو

بنام ایران

در روزگارانی که شماری از ایرانیان برون مرزی دیدگان خود را بر روی فرهنگ، ادب، منش، تاریخ، پیشینه و راستی های ایران زمین بسته و یا خاموشی برگزیده اند و بی انگار و بی تفاوتند و « نیا خاک » از یاد رفته، خوشبختانه روشنایی هایی چند به چشم می آید که نشانه باز بودن چشمان شیفتگان و دلباختگان این سرزمین کهن و اشویی است که از هیچ کوشندگی و تکاپو دریغ نمی ورزند تا پرتو این درخشندگی را هر چه بیشتر گسترده و ژرفتر بیافشانند و با گرمایی دل چسب و خوش آیند، جان و روان هم میهنان و ایران پرستان را گرمی بخشند. با چنین اندیشه جانداری است که « رادیو آریامهر » را به نشان پایگاه ایران پرستان و سنگر پدافند از داشته ها و دارایی ها و توانمندی های « آریا بوم » گشودیم. بی هیچ گمانه پروری ما بر باور ایران، آیین شاهنشاهی ایران، قانون اساسی مشروطیت، تداوم پادشاهی مشروطه ایران، تمامیت ارضی و یک پارچگی ایران، همبستگی و وحدت ملی، استقلال ایران، همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها، همکاری جهانی و احترام به قوانین و موازین جهانی، آزادگی مردمان، مردم سالاری، جدایی دین از دیگر پایه های جامعه و کشور. احترام به همه انسان ها ، آزادی حزب ها و گروه ها و اندیشه ها، خروج بدون شرط و قید نیروهای آشکار و پنهان بیگانه از ایران، پیکار با استعمار و مزدوران ایرانی آنها، سرنگونی جمهوری اسلامی غاصب، محاکمه و مجازات بنا کنندگان و گردانندگان و مسئولین و ایادی جمهوری اسلامی، بازگشت به فرهنگ و هویت کهن، اهتزاز درفش سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران، و نیز خواهان رهایی، برابری، آزادی، حاکمیت ایرانی بر منابع و داشته های سرزمین خود است؛ و بی گمان از این ریشه ها و پایه ها گامی به پس نخواهیم نهاد. و اینکه در میان رسانه هایی که با آرا و اندیشه های گوناگون بر پا شده اند و بعضی آشکارا و شماری پنهان در دشمنی با ایران و ایرانی و شاهنشاهی ایران تلاش می کنند، جای یک رسانه شنیداری بر باور ایران و آیین شاهنشاهی آن خالی بود. گزینش فرنام «آریامهر » نیز بر پایه باور ما در بزرگداشت و گرامیداشت بزرگان و اسطوره ها و قهرمانان میهن مان صورت گرفته است که باید مورد احترام و ستایش قرار گیرند و باور داریم برای داوری و آگاهی نسل های پیاپی ایران، باید راستی ها و درستی های رویداد های تاریخی و مبارزات آنها بی وارونه نمایی و کژی گفته و آشکار شود. گفتنی اینکه بر پایه قوانین کشور سوئد در پیوند با رسانه های غیر انتفاعی، انجمن ایرانی صلح و گفتگو به ثبت رسید و پخش برنامه های رادیو آریامهر از روز شنبه 22 آبان ماه 2569 شاهنشاهی برابر با 13 ماه نوامبر 2010 ترسایی از شهر مالمو در کشور سوئد آغاز شد. رادیو آریامهر به هیچ گروه، فرقه و سازمان سیاسی، دینی و نژادی تعلق ندارد و سخت پایبند منزه طلبی ، آزادی بیان و اندیشه و احترام به دیگر باورها و عقاید است و بر همین فرنود نقل و استفاده از برنامه ها و گفتارهای رادیو آریامهر با ذکر نام رادیو و بدون دستکاری، دگرگونی و و ارونه نمایی آزاد است