پیوند

‏چنانچه خواستار همکاری و یاری و یا بیان نگر، اندیشه و خرده گیری از ما هستید با نشانی های زیر با ما گفتگو کنید‎

iran@rastakhiz.org
004673-585 39 79
(شماره تلفن استودیو به هنگام پخش برنامه) ‎ 004640390500